Förståelse av personlighetsstörningar: hur känner man igen dem?

Troubles de la personnalité

Personlighetsstörningar är psykologiska tillstånd som påverkar hur en person tänker, känner och interagerar med andra. Dessa störningar är ofta okända och dåligt förstådda, men kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten för de drabbade och deras omgivning. För att hjälpa dig att bättre förstå och känna igen de olika typerna av personlighetsstörningar går vi i den här artikeln igenom symtom, utmärkande drag och klassificeringar för var och en av dem.

Vad är en personlighetsstörning?

En personlighetsstörning definieras som en uppsättning tankar, känslor och beteenden som är en integrerad del av en individs personlighet, men som blir så rigida och genomgripande att de påverkar det dagliga livet. Dessa störningar varierar i intensitet och varaktighet, men kvarstår i allmänhet hela livet, vilket gör det svårt att etablera sunda, samförståndsinriktade relationer med andra. Det är dock viktigt att notera att varje person med en personlighetsstörning är unik och inte nödvändigtvis uppvisar alla de symtom som beskrivs.

Klassificering av personlighetsstörningar

Troubles de la personnalité

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) klassificeras personlighetsstörningar i tre huvudgrupper, så kallade ”kluster”. Var och en av dessa grupper kännetecknas av gemensamma drag som särskiljer störningarna inom den.

Kluster A – Excentriska störningar

Denna grupp samlar störningar vars symtom inkluderar ett konstigt, excentriskt eller bisarrt sätt att tänka och agera. Den omfattar följande:

 • Schizotyp personlighetsstörning: denna störning kännetecknas av excentriska beteenden, ovanliga idéer och svåra sociala interaktioner.
 • Paranoid person lighetsstörning: personer med denna störning har en ihållande känsla av misstro mot andra och är övertygade om att andra försöker skada dem.
 • Schizoid personlighetsstörning: kännetecknas av känslomässig distans och ointresse för mellanmänskliga relationer.

Kluster B – Dramatiska störningar

Kluster B-störningar är förknippade med intensiva, instabila känslor och oförutsägbart beteende. De inkluderar :

 • Antisocial personlighetsstörning: individer uppvisar en brist på respekt för andras rättigheter, manipulativt beteende och brist på ånger.
 • Borderline personlighetsstörning: kännetecknas av instabilt humör, intensiv rädsla för att bli övergiven och impulsivt beteende.
 • Histrionisk personlighetsstörning: personer med denna störning söker ständigt uppmärksamhet och uppvisar ett teatraliskt och dramatiskt beteende.
 • Narcissistisk personlighetsstörning: manifesteras av ett starkt behov av beundran, brist på empati och överlägsenhetskänslor.

Kluster C – Ångest- och rädslostörningar

Kluster C-störningar kännetecknas av tankar och beteenden som påverkas av rädsla och ångest. Denna grupp inkluderar :

 • Undvikande personlighetsstörning: de berörda individerna uppvisar känslor av underlägsenhet och intensiv ångest i sociala situationer, vilket leder till att de undviker kontakt med andra.
 • Beroende personlighetsstörning: ett överdrivet behov av att bli omhändertagen och en vägran att fatta egna beslut.
 • Tvångsmässig personlighetsstörning: personer med denna störning är upptagna av perfektion, ordning och kontroll, vilket riskerar att påverka deras känslomässiga välbefinnande och relationer.

Hur kan vi känna igen symtomen på personlighetsstörningar?

Även om varje personlighetsstörning har sina egna specifika symtom, kan vissa tecken tyda på ett underliggande problem:

 • Svårigheter att etablera och upprätthålla sunda interpersonella relationer
 • En oproportionerlig eller olämplig känslomässig reaktion
 • Självdestruktivt eller impulsivt beteende
 • Ett överdrivet behov av kontroll eller beroende av andra
 • Kroniska känslor av missnöje eller inre tomhet

Om du tror att du har en personlighetsstörning, eller om du känner igen dessa symtom hos någon du känner, är det tillrådligt att konsultera en psykolog eller psykiater. De kommer att kunna hjälpa dig att identifiera orsaken till problemet och sätta in en lämplig behandling.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :