Sexualitet

Sexualitet är en grundläggande dimension av att vara människa som inte bara omfattar biologiskt kön (de fysiska och fysiologiska egenskaper som skiljer män från kvinnor), utan också genus (de roller och beteenden som anses lämpliga i ett visst samhälle), könsidentitet (den inre känslan av att vara man eller kvinna, eller något utanför dessa två kategorier) och sexuell läggning (romantisk och/eller sexuell attraktion till män, kvinnor, båda eller ingendera)[2][3].

Det är viktigt att inse att dessa olika komponenter av sexualitet finns på ett spektrum, och att individer kan hamna var som helst på detta spektrum och återspegla en mångfald av identiteter och erfarenheter. En person kan till exempel identifiera sig som agender, vilket innebär att hen inte identifierar sig med någon traditionell könsidentitet utan anser sig vara icke-könsbunden eller neutral. På samma sätt kan en person identifiera sig som aromantisk, vilket innebär att de inte känner någon romantisk attraktion gentemot andra[3].

Sexualiteten påverkas också av en rad sociala, kulturella och politiska faktorer. Till exempel kan könsstereotyper, samhälleliga förväntningar, lagar och policyer samt kulturella attityder alla spela en roll för hur individer upplever och uttrycker sin sexualitet. Det är därför viktigt att ha en nyanserad och inkluderande förståelse av sexualitet som erkänner och respekterar denna mångfald av identiteter och erfarenheter.