Förstå schizofreni: orsaker, symtom och behandling

Schizofreni är en komplex psykisk stör ning som påverkar hjärnans funktion och orsakar förvrängningar i tänkande och perception. Att förstå dess orsaker, symtom och tillgängliga behandlingar kan hjälpa de drabbade och deras omgivning att hantera sjukdomen mer effektivt.

Orsakerna till schizofreni

Schizophrénie

Även om de exakta orsakerna till schizofreni ännu inte är klarlagda kan flera faktorer bidra till dess utveckling:

 • Genetiska faktorer: Forskare har identifierat vissa gener som är kopplade till en ökad risk för schizofreni. En person som har en förstagradssläkting med schizofreni har cirka 10 procents risk att själv utveckla sjukdomen.
 • Kemisk obalans i hjärnan: Schizofreni kan delvis bero på en obalans i neurotransmittorer som dopamin och glutamat, vilka spelar en viktig roll i kommunikationen mellan nervceller.
 • Miljöfaktorer: Infektionsämnen, problem under graviditet eller förlossning, traumatiska barndomsupplevelser eller perioder av intensiv stress kan öka risken för att utveckla schizofreni.

Symtom på schizofreni

Symtomen på schizofreni kan delas in i tre kategorier: positiva symtom, negativa symtom och kognitiva störningar.

Positiva symtom

Positiva symtom är onormala beteenden som i allmänhet inte förekommer hos personer utan sjukdomen. De inkluderar

 1. Hallucinationer: Personer med schizofreni kan uppfatta saker som inte existerar, t.ex. röster, bilder eller lukter.
 2. Vanföreställningar: Personer med schizofreni kan ha irrationella och ofta bisarra föreställningar, som att de tror att de blir förföljda eller spionerade på.
 3. Desorganiserat tänkande: Personer med schizofreni har ofta svårt att organisera sina tankar på ett sammanhängande sätt, vilket kan yttra sig i ett spretigt eller osammanhängande tal.
 4. Desorganiserat eller agiterat beteende: Personer med schizofreni kan också överreagera eller reagera olämpligt på situationer, eller bete sig på konstiga sätt.

Negativa symtom

Negativa symtom är aspekter av normalt beteende som saknas eller är försvagade hos personer med schizofreni. De inkluderar

 1. Anhedoni: Personer med schizofreni kan tappa intresset för aktiviteter som de tidigare tyckte om, inklusive sociala relationer och hobbies.
 2. Apati: Schizofreni kan orsaka brist på energi eller entusiasm, vilket gör människor mindre aktiva och oförmögna att motivera sig själva att utföra vardagliga uppgifter.
 3. Minskat tal: Personer med schizofreni kan tala mycket lite, använda korta meningar eller bara svara kortfattat på frågor.
 4. Känslomässig förlust: Känslomässiga uttryck, som att le, skratta eller gråta, kan vara sällsynta hos personer med schizofreni, vilket ger intrycket att de är okänsliga eller likgiltiga.

Kognitiva störningar

Kognitiva problem orsakade av schizofreni inkluderar :

 1. Minnesproblem: Personer med schizofreni kan ha svårt att komma ihåg ny information eller att koncentrera sig på uppgifter.
 2. Svårigheter att fatta beslut: Schizofreni kan göra det svårt att fatta beslut, särskilt sådana som kräver komplexa avvägningar av alternativ och konsekvenser.
 3. Långsammare informationsbearbetning: Personer med schizofreni kan ta längre tid på sig än andra att förstå och reagera på extern information eller stimuli.

Behandling av schizofreni

Behandling av schizofreni är en långsiktig process som kräver medicinsk övervakning, terapi och livslångt stöd. Den kan omfatta följande

Antipsykotisk medicinering

Antipsykotiska läkemedel är grundpelaren i behandlingen av schizofreni. De verkar genom att blockera vissa receptorer i hjärnan, särskilt de som är kopplade till dopamin, vilket kan bidra till att minska positiva symtom som hallucinationer och vanföreställningar. Det finns flera typer av antipsykotiska läkemedel, varav vissa används som långsiktig underhållsbehandling, medan andra är utformade för att hantera akuta episoder.

Psykosociala terapier

Förutom medicinering kan olika terapeutiska metoder vara till nytta för personer med schizofreni:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT kan hjälpa personer med schizofreni att känna igen och förändra problematiska tankar och beteenden. Den kan också lära ut färdigheter för att hantera symtom och förbättra kommunikationen.
 • Familjeterapi: Familjeterapi uppmuntrar familjemedlemmar till personer med schizofreni att lära sig stödjande färdigheter, utveckla bättre kommunikation och lära sig hur man hanterar kriser.
 • Program förtidiga insatser: Dessa program riktar sig särskilt till personer som just har fått diagnosen eller vars symtom nyligen har uppkommit. De kombinerar i allmänhet utbildning, familjestöd och insatser för att förbättra den sociala och yrkesmässiga funktionsförmågan.

Hantering av livsstil

Förutom medicinsk och psykologisk behandling är det viktigt för personer med schizofreni att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa genom att ha en balanserad livsstil. En hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet och tillräcklig sömn kan bidra till att förbättra livskvaliteten och främja känslomässig stabilitet.

Det är också viktigt för personer med schizofreni att följa sin behandlingsplan, informera sitt medicinska team om eventuella förändringar i sina symtom och ta en aktiv del i sin återhämtning. Stöd från nära och kära spelar också en avgörande roll för att upprätthålla och förbättra välbefinnandet hos personer med schizofreni.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :