Borderline, även känt som gränsöverskridande personlighetsstörning, är en psykisk störning som kännetecknas av extrema och instabila tanke-, känslo- och beteendemönster. Personer med denna störning kan ha svårt att hantera sina känslor, etablera och upprätthålla interpersonella relationer och undvika självdestruktivt beteende. I den här artikeln presenterar vi de viktigaste symtomen på borderline samt de faktorer som kan bidra till att det utvecklas.

Karakteristiska symtom på borderline personlighetsstörning

Trouble borderline

Borderline personlighetsstörning manifesterar sig i allmänhet genom en kombination av känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga symtom. Vanliga tecken på denna störning inkluderar:

  1. Känslomässig överkänslighet: Personer med borderline är ofta utsatta för en mängd olika intensiva, föränderliga och svårkontrollerade känslor, allt från ilska och sorg till ångest och svartsjuka.
  2. Instabila relationer: Ett vanligt kännetecken hos personer med borderline är deras tendens att uppleva turbulenta relationer. De kan samtidigt idealisera och nedvärdera sina partners och snabbt gå från känslor av villkorslös kärlek till hat och avvisande.
  3. Kroniska känslor av tomhet eller tristess: Ett annat symptom på borderline är ett konstant tillstånd av otillfredsställelse, åtföljt av ett tvingande behov av att fylla sin inre tomhet genom relationer, aktiviteter eller impulsivt beteende.

Andra tecken som kan förknippas med borderline personlighetsstörning

Förutom de huvudsymtom som nämns ovan kan vissa personer med borderline uppvisa andra specifika tecken. Dessa tecken inkluderar

  1. Självdestruktiva beteenden: Borderline kan leda till beteenden som är skadliga för individen själv, t.ex. självskadebeteende (skära sig, bränna sig), självmordsförsök och drogmissbruk.
  2. Okontrollerbara v redesutbrott: Personer med borderline tappar lätt humöret och reagerar intensivt och oproportionerligt på stressiga situationer.
  3. Dissociativa störningar: Vissa personer med denna störning kan uppleva en tillfällig förvrängning av verkligheten, vilket framkallar en känsla av att inte vara kopplad till sig själv, sina tankar och känslor (dissociation).

Faktorer som kan öka risken för att utveckla borderline personlighetsstörning

Det är svårt att identifiera en specifik orsak till borderline, men flera faktorer bidrar sannolikt till utvecklingen.

Genetiska faktorer

Det finns belägg för att genetisk predisposition kan påverka risken för att utveckla borderline. Studier visar att denna störning oftare uppträder hos personer med en familjehistoria av denna störning eller andra liknande störningar.

Miljöfaktorer

Traumatiska upplevelser i barndomen kan öka risken för att utveckla borderline i vuxen ålder. Dessa händelser inkluderar:

Biologiska faktorer

Viss forskning tyder på att individer med borderline kan ha vissa avvikelser i hjärnan eller neurotransmittorer. Dessa förändringar kan påverka hur hjärnan bearbetar känslor och stress, vilket gör symtomen på borderline personlighetsstörning mer sannolika.

Att skilja borderline från andra psykiatriska tillstånd

Borderline personlighetsstörning delar vissa symtom med andra psykiska störningar, t.ex. depression, bipolär sjukdom och antisocial personlighetsstörning. Det är viktigt att fastställa en exakt diagnos så att lämplig behandling kan ges.

Sammanfattningsvis är det viktigt att konsultera en psykolog om du upplever symtom på borderline och detta påverkar din livskvalitet eller din förmåga att fungera i vardagen. Lämplig behandling kan hjälpa personer med denna störning att bättre hantera sina känslor och leva ett mer balanserat och tillfredsställande liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *